CENOTAPH

Posted by Gadimvand (Tabriz, Iran) on 9 December 2013 in Documentary & Street and Portfolio.

UNKNONE SOLDIERS RESTING PLACES. آرامگاه سربازان گمنام
در دورانیکه اگر دو خشت روی هم نهاده شود ، نام حقیقی یا حقوقی چندین رئیس ، مدیر و یا فرمانروا با تشبسات و آب و تاب بر تارک آن دو خشت نوشته شود ، دیدن بعضی صحنه ها حتی بر قبرهائیکه استخوان پوسیده ای هم از صاحبان آنها نمانده است بعید نخواهد بود. و از انجائیکه تاریخ معاصر آذربایجان کمتر کتابت دارد ، حتی اتفاقات تاریخی جنگ دوم جهانی در آذربایجان هم میتواند بر مبنای اطلاعات نادرست باشد. و اطلاعات این سنگ قبر مصادره ای هم تنها اندکی !... با واقعیت فاصله دارد ، چون :
اینجا محل یازده آرامگاه واقعی است نه یک یادمان
از سربازانیکه سرسختانه در مقابل دشمن متجاوز مقاومت کردند و از خاک میهن دفاع نمودند نه عقب نشینی
آنان هفده سرباز دلاور بودند نه پنج سرباز دلاور
و آنجا میدان چایی "مهرانه رود" بود نه آجی چای "تلخه رود" و پل نیز پل منجم بود نه پل آجی چای
و یازده تن از آن قهرمانان در ظهر همان روز چهارم شهریور بدست ارتش متجاوز دشمن شهید شدند نه دو روز بعد
و شش سرباز دلیر نیز که مجروح گردیده و رمقی از جان انان مانده بود از فرزندان برومند روستاهای باسمنج ، آناخاتون و حکم آباد و ... بودند و بر روی کول اهالی به خانه هایشان در روستاهایشان حمل شدند "در توسعۀ شهری ، اکنون این روستاها محله هایی از شهر تبریز هستند".
در پست های آتی روایت این واقعه ارائه خاهد شد.
UNKNONE SOLDIERS
park , TABRIZ , north of IRAN.

Panasonic DMC-FZ20
1/500 second
F/4.0
ISO 100
36 mm (35mm equiv.)

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+